Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Thí điểm tổ chức Diễn đàn của trí thức tham gia phản biện xã hội

--Thí điểm tổ chức Diễn đàn của trí thức tham gia phản biện xã hội
(PetroTimes) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Quyết định nêu rõ, diễn đàn khoa học chuyên nghiệp hoạt động trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, trung thực, khách quan và nhân văn, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích của Quốc gia và tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Bên cạnh đó, bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng, công khai, không áp đặt ý kiến cá nhân hoặc quy chụp về mặt tư tưởng, quan điểm khi tham gia Diễn đàn; bảo đảm không vì mục đích lợi nhuận trong hoạt động của Diễn đàn.
3 điều kiện tổ chức
Theo Quyết định, việc tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp phải đáp ứng 3 điều kiện:
1- Cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp.
2- Có Quy chế tổ chức và hoạt động của Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành, trong đó xác định rõ: Tên gọi, mục đích, nội dung, kế hoạch hoạt động, cơ chế quản lý và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của Diễn đàn do mình tổ chức.
3- Có khả năng tập hợp đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của Diễn đàn.
Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn
Tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn được phát biểu công khai ý kiến của mình về các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền; được trình bày, trao đổi, tranh luận bình đẳng với các thành viên khác trong Diễn đàn về các nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn được quyền tiếp cận thông tin về chủ đề của Diễn đàn; được ghi nhận sự đóng góp trong các kiến nghị, đề xuất của Diễn đàn đối với cơ quan có thẩm quyền; được bảo đảm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.
Có quyền bảo lưu ý kiến tại Diễn đàn khi ý kiến này khác với quan điểm trong chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội và ý kiến của cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
Bên cạnh các quyền trên, Quyết định cũng nêu rõ, tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn có nghĩa vụ bảo đảm tính xác thực, khách quan, cơ sở khoa học và thực tiễn của những thông tin, ý kiến trình bày tại Diễn đàn. Không được phát tán tài liệu nội bộ của Diễn đàn hoặc đưa ý kiến cá nhân mang danh nghĩa Diễn đàn hoặc danh nghĩa đơn vị tổ chức Diễn đàn khi chưa được phép của đơn vị tổ chức Diễn đàn.
Đặc biệt, tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn không được lợi dụng Diễn đàn để xuyên tạc sự thật, bôi nhọ làm tổn hại đến danh dự, uy tín của tổ chức và cá nhân khác; không được đề cập đến các nội dung không liên quan đến vấn đề thảo luận tại Diễn đàn hoặc quảng cáo các sản phẩm thương mại.Đảng, Chính phủ tạo điều kiện để trí thức phát huy trí tuệ xây dựng đất nước
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các trí thức khoa học, công nghệ tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức mạnh sáng tạo, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sáng 15/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc với các thành viên lãnh đạo Hội  đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
 
Ảnh: Chinhphu.vn

Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đặng Vũ Minh báo cáo với Thủ tướng về quá trình hoạt động, những thành tích nổi bật của VUSTA trong việc thực hiện chức năng của một tổ chức chính trị - xã hội rộng khắp, thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức, phát triển cộng đồng, động viên phong trào tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ, tôn vinh trí thức, hợp tác trong và ngoài nước,…
Các nhà khoa học cũng đóng góp ý kiến với Chính phủ về những vấn đề, giải pháp trong việc nâng cao vai trò, kết quả hoạt động của tổ chức, của giới trí thức khoa học kỹ thuật; về công tác thể chế hóa, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động của VUSTA.
Điểm lại quá trình gần 30 năm thành lập và hoạt động của VUSTA, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ, những thành tựu nổi bật của một tổ chức chính trị - xã hội rộng khắp với 125 hội thành viên, thu hút trên 800.000 trí thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
 
Ảnh: Chinhphu.vn
Trong các hoạt động của Liên hiệp, Thủ tướng ấn tượng đặc biệt với những kết quả trong vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội, khẳng định hoạt động này ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối, chỉ đạo chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.
Thủ tướng cũng lưu ý những vấn đề cần tập trung trong công tác Hội như đẩy mạnh hơn nữa việc tập hợp đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới, chuyên nghiệp hóa nội dung và phương thức hoạt động; quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi của hội thành viên và hội viên.
Người đứng đầu Chính phủ khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các trí thức khoa học, công nghệ tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức mạnh sáng tạo, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ sẽ tạo điều kiện hơn nữa để VUSTA - đại diện giới trí thức khoa học công nghệ - đóng góp vào các vấn đề, giải pháp điều hành, các chương trình mục tiêu mà Chính phủ triển khai.
Thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ làm việc với VUSTA, xây dựng Quy chế phối hợp hai bên để VUSTA tham gia tham mưu, tư vấn, đề xuất trong công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ.
Các Bộ, ngành hữu quan xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng về triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VUSTA.
Thủ tướng giao các bộ liên quan phối hợp, giúp đỡ VUSTA xây dựng các đề án về kiện toàn, củng cố tổ chức, cơ chế, chính sách về tài chính và các điều kiện bảo đảm cho Liên hiệp Hội hoạt động.
Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Tổng số lượt xem trang