Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Chủ tịch UBNDTPHCM, Lê Hoàng Quân phớt lờ chỉ đạo của Thủ Tướng- Xem thêm hành trình đi đòi công lý của ông Nguyễn Xuân Ngữ:


3 đơn kêu oan của N.X.Ngữ gửi TBT N.P.Trọng nhận 2011-2012
3 Đơn tc, kêu oan của N.X.Ngữ gửi CNUBKTQH 2012
4 đơn tc, kêu oan của N.X.Ngữ gửi Bà T.T.Mai CNUBCVĐCQHnhận2012 -1,2.
8 đơn kêu oan của N.X.Ngữ gửi CTN T.T.Sang nhận 2008-2012 -1, 2,3 
Thư ngỏ LS Giang, đơn Ô.Ngữ gửi CTN T.T.Sang nhận 01.11.2012
Thư ngỏ LS Giang, đơn Ô.Ngữ gửi CTQH N.S.Hùng nhận 01.11.2012
-  Thư ngỏ LS Giang, đơn Ô.Ngữ gửi TBTN.P.Trọng nhận 01.11.2012
2đơn tc, kêu oan của N.X.Ngữ gửi UBVHQH N,M.Thuyết 2009-2011
Thư ngỏ LS Giang gửi Ô 6 Phong, Ô 4 Sang nhận 12.2009
Thư ngỏ LS Giang gửi Ô H.T.Lập, Ô N.T.Chín nhận 12.2009

Tổng số lượt xem trang