Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

CUỘC SỐNG & ĐỒNG TIỀN

Bùi Đình Quyên
CUỘC SỐNG & ĐỒNG TIỀN♣
■Tiền mua được ngôi nhà nhưng…
…..Không mua được tổ ấm…
■Tiền mua được đồng hồ nhưng….
….Không mua được thời gian
■ Tiền mua được chiếc giường nhưng….
….Không mua được giấc ngủ

■ Tiền mua được sách vở nhưng….
…..Không mua được kiến thức
■Tiền mua được thuốc nhưng….
…..Không mua được sức khoẻ
■ Tiền mua được địa vị nhưng….
…..Không mua được sự nể trọng
■ Tiền mua được máu nhưng….
….Không mua được cuộc sống

Tổng số lượt xem trang