Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Phóng sự về gia đình TNLT Mai Thị Dung và Võ Văn Bửu

Logo Hoi CTNLTPhóng sự về gia đình TNLT Mai Thị Dung và Võ Văn Bửu ở Chợ Mới, An Giang sau khi bà được ân xá.
A report on FVPoC Mai Thi Dung and Vo Van Buu after amnesty.
--

Tổng số lượt xem trang