Thứ Hai, ngày 27 tháng 4 năm 2015

Phóng sự về gia đình TNLT Mai Thị Dung và Võ Văn Bửu

Logo Hoi CTNLTPhóng sự về gia đình TNLT Mai Thị Dung và Võ Văn Bửu ở Chợ Mới, An Giang sau khi bà được ân xá.
A report on FVPoC Mai Thi Dung and Vo Van Buu after amnesty.
--

Tổng số lượt xem trang